Obor vzdělání: 63–41–N/.. Ekonomika a podnikání                

Vzdělávací program: 63–41–N/24 Finanční a ekonomické poradenství

Profesní označení absolventa: Diplomovaný specialista v oboru finanční a ekonomické poradenství (DiS)

Anotace předmětů
Učební plán
Klasifikace
Přijímací řízení

Studium je ukončeno absolutoriem.
ABSOLUTORIUM

Forma studia: Denní studium

Délka studia: 3 roky
Sociální postavení studenta: Stejné jako postavení žáka, z něhož vyplývají nároky na daňové slevy a státní sociální dávky.
Organizace studia:Studium je denní, tříleté, rozdělené do šesti semestrů, po každém semestru je zařazeno zkouškové období. Ve 2. a 3. ročníku je zařazena odborná šestitýdenní praxe v podnicích a institucích.

Charakteristika oboru

Obsah oboru lze rozdělit do dvou částí. První je vytvořena jako relativně univerzální, umožňující získat základní znalosti a dovednosti pro činnosti obchodní, finanční a podnikatelské a v oblastech bezprostředně souvisejících.
Realizuje se prostřednictvím všech učebních předmětů zařazených v 1. a částečně ve 2. ročníku studia.
Protože studium připravuje absolventy pro výkon náročných odborných činností, má jeho druhá část užší vazbu na konkrétní odborné činnosti.
Plnění tohoto úkolu zajišťuje učivo učebních předmětů 2. a 3. ročníku a odborná praxe.
Studium oboru připravuje absolventa především pro výkon

a) kvalifikovaných poradenských služeb, např.

  – vytváření podnikatelských záměrů,
  – optimalizace podnikatelských rozhodnutí,
  – hodnocení a využívání produktů finančního sektoru,
  – daňové poradenství,
  – vedení účetnictví,

b) odborných a řídících funkcí v podnicích výrobních, obchodních a dalších, v institucích v oblasti peněžnictví, pojišťovnictví, státní správy i místní samosprávy,

c) samostatného podnikání.

Po skončení studia ovládá absolvent problematiku jednotlivých předmětů, poznatků umí komplexně využívat při hodnocení ekonomické situace podniku, při provádění rozborů, stanovení východisek, prostředků a cílů dalšího vývoje.
Je schopen využívat ve své práci moderních prostředků výpočetní a kancelářské techniky.

Může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Způsob ukončení studia
Studium je ukončeno absolutoriem složeným z teoretické zkoušky ze 3 odborných  předmětů (účetnictví, ekonomie včetně marketingu a managementu),
z obhajoby absolventské práce a ze zkoušky z cizího jazyka.

Podmínky přijetí:
úspěšně vykonaná maturitní zkouška

Přihlášky:
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole, na požádání zašleme.
Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na číslo účtu 172166146/0300 u ČSOB, jako variabilní číslo použijte rodné číslo.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu
.
Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, z které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lekaře.

Počet přijímaných uchazečů:
Plánuje se přijetí 50 studentů

Školné: Roční školné činí Kč 3 000,--, platba bude provedena u ČSOB 172166146/0300 po přijetí na VOŠ

Studium bylo zavedeno  pro uchazeče, kteří získali úplné střední vzdělání. Studující získávají komplexní podrobné znalosti z práva, ekonomiky, účetnictví, informačních technologií, dvou cizích jazyků, vytvářejí si schopnosti nejen pro poradenskou činnost, ale též pro pracovní uplatnění v nejrůznějších podnicích a institucích a pro samostatné podnikání.

Stravování a ubytování
Stravování je možné zajistit ve školní jídelně K Zátiší 247, Příbram 2, 261 01

Ubytování nabízí: i pro žáky i studenty OA a VOŠ Příbram:
Domov mládeže SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram
e-mail: dm@szs.pb, tel: 318 627 334

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno DUBNO 261 01 Příbram 1
Domov mládeže
e-mail: dm@dubno.cz, tel:  318 679 051